Statement

Anne Valen Næss

”Hun leker seg med farger, mennesker og innlegg i kultur- og samfunnsdebatter. Store flater forteller noe om tid og mennesker. Underfundig humor får deg til lete rundt på lerretet. Hun ønsker ikke å fortelle hva du skal oppleve, men titlene leder deg et stykke på vei.” Varden

Jeg vokste opp i Sandefjord i musikkmiljøet rundt foreldrene mine, sangpedagog Mary Valen og dirigent Sverre Valen. Det ble musikkutdanning på meg også, nærmere besemt ved Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. Etter hvert er det imidlertid malingen som har blitt hovedbeskjeftigelse, og i løpet av få år har jeg vært så heldig å markere meg som billedkunstner. I denne tiden tiden har jeg hatt en rekke studieopphold i Danmark hvor jeg har studert med malerne Jens Sørensen, Mogens Andersen og Saeed Fadavi.

De fleste av oss beholder heldigvis noe av barnet i oss livet ut. For meg har det medført at jeg alltid har sett farger når jeg hører musikk. Det er ingen tvil om at jeg er en utpreget kolorist. Produksjonen omfatter hovedsaklig malerier i akryl. Motivene dreier seg først og fremst om halvfigurative menneskeskikkelser og abstraherte og forenklede landskap. Fantasifulle dyrefigurer forekommer også ofte, gjerne som observatører av eller kommentatorer til menneskelig adferd. Ulike elementer, som dyr og musikkinstrumenter i skjønn forening med menneskeskikkelser, er også en måte å symbolisere individers varierende karakter/personlighet/ kulturbakgrunn mm.  Utfordringene i samspill på tross av ulikhet opptar meg. Innfallsvinkelen kan være mellommenneskelige relasjoner og funderinger, samfunnsdebatt, litteratur mm. Jeg arbeider periodevis i ulike teknikker og kommenterer gjerne kultur, samfunn og verdensbegivenheter i  kollasjer. Humoren ligger nok ofte på lur, mer enn jeg i skaperprosessen er klar over selv.

Dette kapittelet i livet mitt er en stor glede for meg, og en overveldende respons er en fryd å oppleve.

 

ENGLISH:

“She plays with colors, people and topics in cultural and social debates. Large areas tell us something about the time and people. Subtle humor makes you look around on the canvas. She does not want to tell what you will experience, but the titles leads you to a certain extent.” Varden

I grew up in Sandefjord in the music scene around my parents, singing teacher Mary Valen and director Sverre Valen. There was music education for me too, at by Østlandets Conservatory of Music in Oslo. Eventually, however, it is the paint that has been the main occupation, and during a few years I have been lucky enough to mark me as an artist. Most of us thankfully retains something of the child in all of us a lifetime. For me it has meant that I have always seen colors when I hear music. There is no doubt that I am a typical colourist.
The production includes mainly paintings in acrylic. The designs are first and foremost human beings halvfigurative and abstracted and simplified landscapes. Imaginative animal figures also occur frequently, often as observers or commentators to human behavior. Different elements, animals and musical instruments in perfect harmony with human beings, it is also a way to symbolize the differences between individuals. The approach can be interpersonal relationships and reflections, debates, literature mm. I work periodically in various techniques and comment on the culture, society and world events in collages. The humor is often enough to nap more than I in the creative process is aware of myself.
This chapter of my life is a great joy for me, and an overwhelming response is fantastic to experience.

Leave a Reply